رگال دیواری

رگال دیواری

رگال دیواری نیز گونه ای دیگر از رگال می باشد که روی دیوار نصب شده و همان طور که از