فرآورده های چوبی

بازرگانی زنگنه وارد کننده انواع چوب

 

 

  • چوب راش گرجستان
  • چوب راش رومانی
  • چوب بلوط کانادایی
  • چوب بلوط امریکایی
  • چوب گردو امریکایی
  • چوب گردو کانادایی
  • روکش الپی فناوری شده ملچ
  • روکش الپی فن اوری شده بلوط
  • روکش الپی فن اوری شده گردو
  • روکش طبیعی ملچ